Θετικό το 2017 για την «Ανδρομέδα» - Κεντρική Εικόνα

Θετικό το 2017 για την «Ανδρομέδα»

22 Μάιος 2018Εικόνα στην Αγορά

της Δήμητρας Μανιφάβα

Τις πωλήσεις και τα κέρδη του είδε για μια ακόμη χρονά να αυξάνονται ο όμιλος «Ανδρομέδα» με την ενίσχυση να προέρχεται κυρίως από τις θυγατρικές στην Ισπανία, αγορά στην οποία θέλει να εδραιωθεί και το 2018. Στην αναμονή βρίσκεται την ίδια ώρα το ζήτημα της υπογραφής ανάμεσα στις τράπεζες και το fund Amerra (το οποίο έχει τον έλεγχο του ομίλου «Ανδρομέδα») της τελικής συμφωνίας για την εξαγορά των άλλων δύο μεγάλων εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας, των «Σελόντα» και «Νηρεύς».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε χθες ο όμιλος ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ανήλθε το 2017 σε 112,4 εκατ. ευρώ έναντι 103,96 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 8,12%. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις πολύ καλές επιδόσεις της «Ανδρομέδας» στην ισπανική αγορά, εκεί όπου ο όμιλος δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών. Οι πωλήσεις της μητρικής, αντιθέτως, που αφορούν στη δραστηριότητα στην Ελλάδα υποχώρησαν το 2017 στα 50,87 εκατ. ευρώ από 53,57 εκατ. ευρώ το 2016, μείωση που από την εταιρεία αποδίδεται στις χαμηλότερες τιμές πώλησης των ψαριών και στη μείωση του όγκου των ψαριών σε αγορές του εξωτερικού. Τα κέρδη προ φόρων για τον όμιλο ανήλθαν σε 14,28 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια από αυτά του 2016 που είχαν διαμορφωθεί σε 6,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν για τον όμιλο σε 21,6 εκατ. ευρώ έναντι 14 εκατ. ευρώ το 2016, καταγράφοντας αύξηση 53,92%.

Στις 25 Ιανουαρίου 2018 η εταιρεία αναχρηματοδότησε τα δάνειά της από την Εurobank με το ποσό των 30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 17.705.000 αφορά υπόλοιπο δανείου που είχε ληφθεί από τη Eurobank το οποίο αναχρηματοδοτήθηκε ενώ 12,295 εκατ. ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για την ολοσχερή εξόφληση δανείων της εταιρείας που είχε λάβει από την Alpha Bank, την Πειραιώς και την Εθνική, καθώς και για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης. Επίσης, στις 6 Μαρτίου 2018 η «Ανδρομέδα» προχώρησε στην πώληση της θυγατρικής της στην Αλβανία Limjon Peska sh.p.k., εταιρεία η οποία το 2017 κατέγραψε καθαρές ζημιές 11.704,88 ευρώ.

Για το τρέχον έτος η διοίκηση αναμένει πωλήσεις στα ίδια επίπεδα με πέρυσι ή ελαφρώς αυξημένες ενώ οι στόχοι της για το 2018 είναι οι ακόλουθοι:

  • Κεφαλαιοποίηση της παρουσίας του Ομίλου στην δυτική Μεσόγειο, αυξάνοντας την παρουσία μας σε περισσότερες αγορές νωπού προϊόντος. Η ενισχυμένη παρουσία στην αγορά της Ισπανίας, μέσω των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου, προσέθεσε νέα δυναμική στις πωλήσεις του Ομίλου στην Ιβηρική Χερσόνησο και στις γειτονικές μ’ αυτήν χώρες, τόσο στον τομέα του νωπού ψαριού όσο και στις πωλήσεις γόνου
  • Συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος της γενετικής επιλογής για την παραγωγή γόνου τσιπούρας, αλλά και ανάπτυξη αντίστοιχου προγράμματος για το λαυράκι και τον κρανιό, με ζητούμενα αποτελέσματα τη βελτίωση της ποιότητας, τη μείωση του χρόνου παραγωγής, τη μείωση του ποσοστού θνησιμότητας, την αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων και τελικά τη μείωση του κόστους παραγωγής.
  • Εξασφάλιση της χρηματοδότησης/δανεισμού του ομίλου με ανταγωνιστικό κόστος για να διενεργήσει σημαντικές επενδύσεις (CAPEX) εκσυγχρονισμό και κάλυψης των αναγκών κεφαλαίου κίνησης διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη επέκταση των εργασιών, συνδυασμένη με προσεκτική διαχείριση πωλήσεων και έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων.
  • Επέκταση του δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό με σκοπό την διεύρυνση του πελατολογίου σε νέες αγορές και την συνακόλουθη αύξηση του κύκλου εργασιών, με παράλληλη ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών, με στόχο τον περιορισμό στον ελάχιστο δυνατό βαθμό των ζημιών από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις.
  • Περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας και του ομίλου και ιδιαίτερα του κόστους παραγωγής που είναι αποτέλεσμα της ορθής διαχείρισης των συντελεστών παραγωγής και υλοποίησης νέων βέλτιστων μεθόδων/τεχνολογιών παραγωγής, όπως η μείωση θνησιμοτήτων κλπ.
  • Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας και αύξηση της αξίας της εταιρείας.