ΜΗΤΕΡΑ ΑE: Αύξηση εσόδων 2,5% το 2017 - Κεντρική Εικόνα

ΜΗΤΕΡΑ ΑE: Αύξηση εσόδων 2,5% το 2017

18 Μαΐου 2018Εικόνα στην Αγορά

Ο κύκλος εργασιών του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., ανήλθε σε 64,0 εκ. Ευρώ το 2017 έναντι 62,5 εκ. Ευρώ του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 2,5%. 

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 5,6 εκ. Ευρώ έναντι 5,3 εκ. το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση 6,9%. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική βελτίωση κατά 28,4% και ανήλθαν σε 5,3 εκ. Ευρώ έναντι 4,1 εκ. Ευρώ το 2016.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) του 2017 διαμορφώθηκαν σε 3,0 εκ. Ευρώ, έναντι ζημίας 1,8 εκ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση. Οι ζημιές προ φόρων μειώθηκαν στα -0,2 εκ. Ευρώ από -2,5 εκ. Ευρώ το 2016.

Τα καθαρά αποτελέσματα της Εταιρείας ανήλθαν σε -0,6 εκ. Ευρώ έναντι -2,6 εκ. Ευρώ το 2016. Τα ενσώματα πάγια της Εταιρείας την 31.12.2017 ανέρχονται σε 49,9 εκ. Ευρώ και αντιστοιχούν στο 48,9% του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας, έναντι 50,0 εκ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης που αντιστοιχούσαν στο 48,5% του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας.

Οι Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις της Εταιρείας παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε 17,1 εκ. Ευρώ έναντι 17,0 εκ. Ευρώ το 2016 και αντιπροσωπεύουν ποσοστό του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 16,8% έναντι 16,5% το 2016. Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχονται σε 5,1 εκ. Ευρώ από 1,2 εκ. Ευρώ το 2016. Ο καθαρός δανεισμός (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) διαμορφώθηκε στα 39,7 εκ. Ευρώ το 2017 έναντι 38,9 εκ. Ευρώ το 2016.

Οι Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις την 31.12.2017 ανήλθαν σε 30,0 εκ. Ευρώ έναντι 32,8 εκ. Ευρώ το 2016. Τέλος, οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 0,2 εκ. Ευρώ το 2017 έναντι 2,2 εκ. Ευρώ το 2016.