Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Αποφάσεις και πρόστιμα - Κεντρική Εικόνα

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Αποφάσεις και πρόστιμα

08 Δεκεμβρίου 2017Πολιτική & Οικονομία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 802/8.12.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε την επιβολή προστίμων αλλά και την έγκριση αδειών σε επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα αποφάσισε: 

 

  • Την έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστήριου Αθηνών.
  • Την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «J&P ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, βάσει του άρθρου 11 του νόμου 3461/2006.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 25.000 στην τράπεζα «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 5, 8, 16, 17 και 25 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 20.000 στην εταιρία «ΑΕΓΕΚ Α.Ε.» για παραβάσεις των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.3556/2007, λόγω μη σύμμορφης με Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατάρτισης των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 01.01 – 31.03.2015.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 20.000 στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.» για παράβαση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.3556/2007, αναφορικά με τη μη περίληψη γνωστοποιήσεων στην Έκθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στην  ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2014.
  • Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 12.000 στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.» για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 5, 16, και 25 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 1.000 στην εταιρία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ» για παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.3556/2007, λόγω μη σύμμορφης με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατάρτισης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2016