ΕΛΤΡΑΚ: Διανομή μερίσματος μετά από 2 χρόνια - Κεντρική Εικόνα

ΕΛΤΡΑΚ: Διανομή μερίσματος μετά από 2 χρόνια

06 Δεκεμβρίου 2017Πολιτική & Οικονομία

Σχετικά άρθρα

Η άγονη διετία 2015-2016 λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) και η οικονομική ανασφάλεια στη χώρα, δεν επέτρεψε στην εισηγμένη «Ελτράκ» να διανέμει μέρισμα παρά τα κερδοφόρα αποτελέσματα αυτής της διετίας.

Φέτος όμως η διοίκηση της εισηγμένης αποφάσισε να επιβραβεύσει τους μετόχους της που έδειξαν υπομονή και και μάλιστα σε δύο δόσεις.

Προηγήθηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 8ης Σεπτεμβρίου 2017, που αποφάσισε την καταβολή μερίσματος, ποσού 0,1424 ευρώ ανά μετοχή. Σήμερα πραγματοποιείται η έκτακτη γενική συνέλευση, κατά την οποία η διοίκηση θα προτείνει αφενός τη διανομή μερίσματος ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή από τη διανομή έκτακτων αποθεματικών που έχουν προέλθει από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και κέρδη σε νέο παρελθουσών ετών και αφετέρου την την επιστροφή κεφαλαίου 0,29 ευρώ ανά μετοχή, αφού προηγουμένως προηγηθεί ισόποση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Εφόσον εγκριθούν και οι σημερινές αποφάσεις της έκτακτης συνέλευσης τότε η συνολική φετινή χρηματική διανομή της «Ελτράκ» ανέρχεται στο ποσό του 1,432 ευρώ. Ο όμιλος της «Ελτράκ» στη διάρκεια του α’ εξαμήνου 2017 εμφάνισε ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ύψους 2,242 εκατ. ευρώ έναντι επίσης κερδών 1,394 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Οι ενοποιημένες πωλήσεις στο α΄ εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 49,643 εκατ. ευρώ έναντι 43,684 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2016, αυξημένες κατά 13,6%. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας του με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών, των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Η «Ελτράκ» όπως τονίζεται στην εξαμηνιαία έκθεσή της «διατηρεί επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και πιστωτικά όρια για να την ομαλή κάλυψη των βραχυπροθέσμων αναγκών ρευστότητας».

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρίας κατά την 30η Ιουνίου 2017 ανερχόταν σε 347 και 190 έναντι 344 και 194 την 30η Ιουνίου 2016 αντίστοιχα.