Eurobank: Στα 132 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου - Κεντρική Εικόνα

Eurobank: Στα 132 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου

16 Νοεμβρίου 2017Πολιτική & Οικονομία

Σε θετική τροχιά κινήθηκαν τα αποτελέσματα της Eurobank το Γ΄ τρίμηνο 2017, καθώς τα καθαρά κέρδη πριν από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έκτακτα αποτελέσματα ανήλθαν σε €61εκ., από €37εκ. το Β΄ τρίμηνο 2017. Ειδικότερα:

Tα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 1,3% το Γ΄ τρίμηνο 2017 και ανήλθαν σε €369εκ., κυρίως λόγω της μείωσης της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα και της χρήσης εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ. Σε επίπεδο εννεαμήνου, τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σταθερά σε €1,1δισ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης έναντι του Β΄ τριμήνου 2017 σε 2,46%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διατηρήθηκαν στα επίπεδα του Β΄ τριμήνου 2017 (€67εκ.), ενώ ήταν αυξημένα κατά 17,8% στο εννεάμηνο 2017, λόγω χαμηλότερων δαπανών για τη χρήση εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,2% το Γ΄ τρίμηνο σε €436εκ. και κατά 2,5% το εννεάμηνο σε €1,3δισ. Τα λοιπά έσοδα υποχώρησαν από €34εκ. το Β΄ τρίμηνο 2017 σε €28εκ. το Γ΄ τρίμηνο, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα να παραμείνουν αμετάβλητα έναντι του Β΄ τριμήνου 2017 σε €464εκ.

Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,0% το εννεάμηνο 2017 σε €668εκ., ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 2,7% και διαμορφώθηκαν σε €534εκ. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 48,1%.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 2,4% έναντι του Β΄ τριμήνου 2017 σε €213εκ. και κατά 7,9% έναντι του εννεαμήνου 2016 σε €620εκ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν ελαφρώς κατά 0,7% το Γ΄ τρίμηνο και κατά 1,5% το εννεάμηνο 2017.

Τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) ήταν αρνητικά για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε -€111εκ. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 40 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και
διαμορφώθηκε σε 44,7% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος του Γ΄ τριμήνου 2017, ενώ τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,4δισ. το Γ΄ τρίμηνο και €1,0δισ. το εννεάμηνο 2017. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκαν κατά 69,4% έναντι του Β΄ τριμήνου 2017 και διαμορφώθηκαν σε €26εκ. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε κατά 50 μονάδες βάσης το Γ΄ τρίμηνο και ανήλθε σε 51,6% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, ενώ οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων του Γ΄τριμήνου διαμορφώθηκαν σε €178εκ., δηλαδή ποσοστό 1,90% επί των μέσων χορηγήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurobank υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία με την Intrum Justitia AB για την πώληση €1,5δισ. μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου ύψους €1,5δισ., εκ των οποίων €0,6δισ. εμφανίζονται στον ισολογισμό. Η πώληση αποτελεί μέρος του πλάνου της Eurobank για τη μείωση των NPEs το 2017 και ολοκληρώθηκε εντός του Δ΄ τριμήνου 2017. Η πώληση είναι ουδέτερη για την Τράπεζα τόσο σε όρους χρηματοοικονομικού αποτελέσματος όσο και επίπτωσης στα
εποπτικά κεφάλαια.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη πριν από έκτακτα αποτελέσματα και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες να ανέρχονται σε €32εκ. το Γ΄ τρίμηνο και €97εκ. το εννεάμηνο 2017.

O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 15,1%4 επί του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017. Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο ανωτέρω δείκτης διαμορφώνεται σε 14,6%5 και έχει αυξηθεί κατά 80 μονάδες βάσης έναντι του 2016, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται σε 17,2%.

Η χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA υποχώρησε από €11,2δισ. στο τέλος Ιουνίου σε €9,0δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου και €7,5δισ. στις 8 Νοεμβρίου και είναι μειωμένη κατά €5,0δισ. από τα υψηλά του  2017. Παράλληλα, η Τράπεζα ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία την έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους €500εκ., τριετούς διάρκειας με απόδοση κάτω του 3%, ενώ μηδένισε τη χρηματοδότηση μέσω της χρήσης των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ) στα τέλη Οκτωβρίου.

Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά €0,7δισ. το Γ΄ τρίμηνο και €1,0δισ. το εννεάμηνο 2017. Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων,διαγραφών και συναλλαγματικών διαφορών) παρέμειναν στα επίπεδα του Β΄τριμήνου. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 112,0% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, έναντι 116,4% στο τέλος Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Καραμούζης: Σαφή τα δείγματα ανάκαμψης του επενδυτικού ενδιαφέροντος

«Η προοπτική θετικών ρυθμών ανάπτυξης, η βελτιούμενη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, η ομαλή ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και η διαφαινόμενη επίτευξη των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα για το 2017, αποτελούν τους καταλύτες διαμόρφωσης θετικότερων προσδοκιών, δηλώνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

«Οι θετικές κρίσεις που διατυπώνονται από σειρά σημαντικών διεθνών παραγόντων για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώνουν ότι έχει ξεκινήσει η σταδιακή αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας της χώρας, εξέλιξη που πρέπει να αξιοποιηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν σαφή δείγματα ανάκαμψης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Αυτή η πορεία βελτίωσης πρέπει να συνεχιστεί για να διαμορφωθούν συνθήκες διατηρήσιμης αναπτυξιακής τροχιάς.

Η συνεπής εφαρμογή των συμφωνιών με τους εταίρους, η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας, η διαμόρφωση φιλικού πλαισίου για την επιχειρηματικότητα, η φορολογική ελάφρυνση, η σταδιακή μείωση των επιτοκίων και η υλοποίηση όλων των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, τη δημόσια διοίκηση και το θεσμικό πλαίσιο, αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για να μετουσιωθεί το ενδιαφέρον σε επενδύσεις και ισχυρή ανάπτυξη.

Το καλύτερο κλίμα και οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης θα βοηθήσουν τις ελληνικές τράπεζες στην υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου μείωσης του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων, για το οποίο έχουν δεσμευθεί έναντι των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, καθώς και στην αποκατάσταση ομαλών συνθηκών ρευστότητας.

Η λύση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της ρευστότητας που κληροδότησε η μακρά κρίση είναι το κλειδί για τη δυνατότητά μας να χρηματοδοτήσουμε αποτελεσματικά την πραγματική οικονομία. Η Eurobank, προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις σημαντικές προκλήσεις, εστιάζει σε αυτή την κατεύθυνση και τα αποτελέσματα του τριμήνου αποδεικνύουν ότι οι προσπάθειες αποδίδουν καρπούς σε όλους τους τομείς».

TAGS