ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.: Μείωση πωλήσεων 21,5% το 2016  - Κεντρική Εικόνα

ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.: Μείωση πωλήσεων 21,5% το 2016

19 Μαΐου 2017Εικόνα στην Αγορά

Ο κύκλος εργασιών της χρήσεως (01/10/2015 - 30/09/2016) ανέρχεται σε  (ΕΥΡΩ 61,18 εκατ.) και σε σύγκριση με αυτόν της προηγουμένης χρήσεως (ΕΥΡΩ 77, 92 εκατ.) παρουσιάζει μείωση κατά 21,5%, η οποία οφείλεται κυρίως

α) κατά ΕΥΡΩ 12,0 εκατ. λόγω της απόσχισης του κλάδου ιατρικών μηχανημάτων την 01/03/2016 και

β) κατά ΕΥΡΩ 3,7 εκατ. λόγω μειωμένων πωλήσεων του τμήματος βιομηχανίας ως συνέπεια της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας. Η χρήση 2016 έκλεισε με ζημιές προ φόρων ύψους 1,03 εκατ. ευρώ.

O μέσος αριθμός του προσωπικού για τη χρήση που έληξε την 30ην Σεπτεμβρίου 2016 ανήλθε σε 175 άτομα (30.09.2015: 209). Η μεταβολή σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται κυρίως στην απόσχιση του κλάδου υγείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου 2016 (πρακτικό 3778) αποφάσισε, ενόψει της σκοπούμενης συγχώνευσης μεταξύ της εταιρείας «Siemens Aktiengesellschaft» και της εταιρείας «Gamesa Corporación Tecnológica S.A.» και για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Ομίλου Siemens, ως αυτές απορρέουν από την εν λόγω σύμβαση συγχώνευσης, τη μεταβίβαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας στον τομέα της Αιολικής Ενέργειας (Wind Power) στην αυστριακή εταιρεία με την επωνυμία «SIEMENS WIND POWER GMBH» και πιο συγκεκριμένα στο Ελληνικό Υποκατάστημα αυτής με την επωνυμία «SIEMENS WIND POWER GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» και στο σκοπιανό Υποκατάστημα αυτής με την επωνυμία «Siemens Wind Power GmbH Vienna Austria Branch office Skopje FYROMacedonia». Η μεταβίβαση αυτή κρίνεται ότι συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών αναγκών της Εταιρείας. Το προσωρινό τίμημα της μεταβίβασης του εν λόγω κλάδου ορίσθηκε στο ποσό των οκτακοσίων δύο χιλιάδων Ευρώ (802.000,00€).

Πέραν των ως άνω αναφερομένων δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 30ης Σεπτεμβρίου 2016, που να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Προβλεπομένη πορεία της Εταιρείας

Κατά την τρέχουσα χρήση 2016/17 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αναμένεται να ανέλθει σε (ΕΥΡΩ 55,2 εκατ.), παραμένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτά της κλειομένης χρήσεως (ΕΥΡΩ 55,8 εκατ), λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των πωλήσεων του αποσχισθέντος κλάδου Ιατρικού τομέα στην προηγούμενη χρήση (ΕΥΡΩ 5,4 εκατ.).

 

 

 

 

TAGS