Όμιλος Ο.Α.Σ.Α.: Ζημιές προ φόρων 105,7 εκατ. ευρώ το 2015 - Κεντρική Εικόνα

Όμιλος Ο.Α.Σ.Α.: Ζημιές προ φόρων 105,7 εκατ. ευρώ το 2015

17 Ιουνίου 2016Εικόνα στην Αγορά

Σχετικά άρθρα

Ο Όμιλος Ο.Α.Σ.Α. ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το 2015.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στη χρήση 2015 στα 201.456.033 ευρώ, έναντι 247.574.631 ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2014, παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,63%. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 105.724.282 ευρώ έναντι 83.217.362 ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τέλος η καθαρή θέση του ομίλου για το 2015 διαμορφώθηκε στα 1.007.718.687 ευρώ από 1.123.601.218 ευρώ κατά τη χρήση 2014.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στη χρήση 2015 στα 5.005.812 ευρώ, έναντι 6.034.438 ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2014, παρουσιάζοντας μείωση κατά 17,05%. Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 31.169 ευρώ έναντι κερδών 643.329 ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η καθαρή θέση της εταιρείας για το 2015 διαμορφώθηκε στα 1.007.718.687 ευρώ από 1.123.601.218 ευρώ κατά τη χρήση 2014.

Ο ΟΑΣΑ έθεσε ως όραμά του το 2015 τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, την οικονομική βιωσιμότητα του Ομίλου καθώς και τη θετική συμβολή του στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της πρωτεύουσας. Κατά τη χρήση του 2015 ο ΟΑΣΑ συνέχισε να εστιάζει στην ενοποίηση του δικτύου μέσα από την αναδιάρθρωση του συγκοινωνιακού έργου ώστε τα διαφορετικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς του Ομίλου να λειτουργούν συμπληρωματικά, στη δημιουργία ενιαίου κομίστρου και την εισαγωγή νέων προϊόντων κομίστρου. Ήδη από την προηγούμενη χρήση σχεδιάστηκε και κατοχυρώθηκε το νέο εταιρικό σήμα για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου «Συγκοινωνίες Αθηνών».

Τον Οκτώβριο του 2015 ψηφίστηκε ο Ν. 4337/17.10.2015 (τεύχος Α’ – αριθμ. φύλλου 129) με τις διατάξεις του οποίου προβλέπεται η σύσταση Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της αναδιοργάνωσης και της αναδιάρθωσης των Αστικών Συγκοινωνιών (Όμιλος Ο.Α.Σ.Α) με βάση το σχέδιο αναδιάρθρωσης όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα Ι του Νόμου.

Το Μάιο του 2016 ψηφίστηκε ο Ν. 4389/27.5.2016 (τεύχος Α΄αρ. φύλλου 94) όπου προβλέπεται οι μετοχές των ΟΑΣΑ, ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ να μεταβιβαστούν στην ανώνυμη εταιρεία «Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ)».