Ιασώ: Εκτόξευση κερδών το 2017 - Κεντρική Εικόνα

Ιασώ: Εκτόξευση κερδών το 2017

26 Απριλίου 2018Εικόνα στην Αγορά

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους του Ιασώ ανήλθαν στα 10,51 εκατ. ευρώ το 2017, από 2,72 εκατ. ευρώ το 2016, καταγράφοντας άνοδο κατά 286,6%. 

Τα αποτελέσματα του 2017 για τον Όμιλο ΙΑΣΩ, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις, είναι:

Κύκλος Εργασιών: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw-back, ανήλθε το 2017 στα 114,16 εκατ. ευρώ, έναντι 116,51 εκατ. ευρώ το 2016, καταγράφοντας μείωση κατά 2,02%.

Μικτά Κέρδη: Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 7,71% και ανήλθαν στα 21,66 εκατ. ευρώ από 20,11 εκατ. ευρώ το 2016, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 18,97%.

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 16,74% και ανήλθαν στα 24,68 εκατ. ευρώ από 21,14 εκατ. ευρώ το 2016. Το σχετικό περιθώριο (EBITDA margin) διαμορφώθηκε στο 21,62%.

Κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT): Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) κατέγραψαν άνοδο κατά 38,24%, διαμορφούμενα στα 14,93 εκατ. ευρώ από 10,8 εκατ. ευρώ το 2016.

Κέρδη προ φόρων: Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν στα 6,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 32,48%.

Κέρδη μετά από φόρους: Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 10,51 εκατ. ευρώ, από 2,72 εκατ. ευρώ το 2016, καταγράφοντας άνοδο κατά 286,6%.

Ο πρόεδρος του Ομίλου Γ. Σταματίου σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2017 έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
“Το 2017 αποτέλεσε χρονιά σταθμό για τον όμιλο. Κατά τη διάρκειά του, παρά τις αντίξοες συνθήκες, που προκαλεί η μονομερής από πλευράς ΕΟΠΥΥ παράταση ισχύος της εφαρμογής εκπτώσεων και του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (rebate και claw-back αντίστοιχα), πετύχαμε, σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, να βελτιώσουμε τα περιθώρια κέρδους και άλλα βασικά οικονομικά μεγέθη.

Επιπρόσθετα, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του ΙΑΣΩ General, ο δανεισμός σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώνεται στα 109,59 εκατ. ευρώ και σε επίπεδο μητρικής στα 40,8 εκατ. Ο συνδυασμός μείωσης δανεισμού, αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου και σημαντικής βελτίωσης στα περιθώρια κέρδους, καθιστά τον Όμιλο ΙΑΣΩ περισσότερο δυνατό από ποτέ, σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών στους κλάδους ιδιωτικής υγείας και ασφάλισης.

Η σημαντική μείωση του δανεισμού, σε συνδυασμό με τα βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη, δημιουργούν τις προυποθέσεις για ακόμη καλύτερη εικόνα το επόμενο χρονικό διάστημα και αυτό αποτυπώνεται στα στοιχεία των πρώτων μηνών του 2018.

Ο Όμιλος θα επικεντρωθεί στο core business που είναι η γυναικολογία – μαιευτική, πραγματοποιώντας τις αναγκαίες επενδύσεις, που θα εδραιώσουν την ηγετική θέση της μητρικής στην αγορά, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ενίσχυση των θυγατρικών της.

Η επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων της περασμένης χρήσης, ήταν αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, από την διοίκηση, το στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου, των εργαζομένων και των γιατρών.”

TAGS