Ελληνική Τράπεζα: Ζημιές 45,7 εκατ. για το 2017 - Κεντρική Εικόνα

Ελληνική Τράπεζα: Ζημιές 45,7 εκατ. για το 2017

02 Μαρτίου 2018Πολιτική & Οικονομία

Σχετικά άρθρα

Ζημιές €45,7 εκ. ανακοίνωσε για το 2017 η Ελληνική Τράπεζα έναντι ζημιών €63,5 εκ. το 2016, με το κόστος του σχεδίου εθελουσίας εξόδου και την αμοιβή επιτυχίας της APS να εκμηδενίζουν το όφελος από τη μεγάλη μείωση των προβλέψεων.

Οι προβλέψεις της μειώθηκαν στα €82,9 εκ. από €115,2 εκ. το 2016.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2017 η τράπεζα κατέγραψε ζημιές €27,3 εκ. έναντι κερδών €5 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι ζημιές του τέταρτου τριμήνου προέκυψαν λόγω της εφαρμογής του σχεδίου εθελούσιας εξόδου με κόστος €41,3 εκ.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων του ομίλου μειώθηκε κατά 5% στα €234,5 εκ. από €247,7 εκ. το 2016. Μειωμένα κατά 11% ήταν τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία ανήλθαν στα €131,2 εκ. από €147,5 εκ. το 2016. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του ομίλου διαμορφώθηκε στο 2,03% έναντι 2,15% το 2016. Τα μη επιτοκιακά έσοδα ανήλθαν στα €103,3 εκ. παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 3%.

Το σύνολο των εξόδων του ομίλου αυξήθηκε κατά 39% στα €200,9 εκ. από €144,5 εκ. λόγω κυρίως των διοικητικών και άλλων εξόδων ως αποτέλεσμα του σχεδίου εθελούσιας εξόδου. Τα έξοδα προσωπικού αποτελούν το 43% των συνολικών εξόδων. Τα διοικητικά και άλλα έξοδα παρουσιάζουν αύξηση 88% στα €105,8 εκ. από €56,4 εκ. Η άνοδος οφείλεται στο κόστος του σχεδίου εθελουσίας εξόδου (€41,3 εκ.) και την αμοιβή επιτυχίας της APS Cyprus ύψους €9,2 εκ. για το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την περίοδο διαμορφώθηκε στο 85,7% σε σύγκριση με 58,3% το 2016.

Προβλέψεις

Οι ζημιές απομείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ανήλθαν στα €82,9 εκ. παρουσιάζοντας ετήσια μείωση 28%.

Οι συνολικές ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου για το τέταρτο τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε αντιλογισµό €2,4 εκ, σε σχέση µε χρέωση ύψους €7,7 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2017.

Το αρνητικό πρόσημο στη χρέωση του τέταρτου τριμήνου για επισφαλείς απαιτήσεις προέκυψε μετά από αλλαγή σε λογιστικούς χειρισμούς.

Το μερίδιο της συνδεδεμένης εταιρείας APS ανήλθε σε κέρδος €0,8 εκ. το 2017.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων μειώθηκε σε 53,3% έναντι 58,2% το 2016.

Ο δείκτης κάλυψης για τα NPLs φθάνει το 59,6% έναντι 54,9% τέλος του 2016.

Οικονομικά μεγέθη

Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη, οι συνολικές μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες ανήλθαν στα €4055 εκ. μειωμένες κατά 6% σε σχέση με το 2016. Η τράπεζα προχώρησε στην παραχώρηση νέων δανείων €525,8 εκ. το 2017 έναντι €353,7 εκ. το 2016.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα €5,8 δισ. από €6,1 δισ..

Αναφορικά με τους κεφαλαιακές δείκτες, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του ομίλου χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις διαμορφώνεται στο 17,67%, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 στο 17,63% και ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1) σε 13,84%.

Σε δήλωση του ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής, Ιωάννης Μάτσης αναφέρει ότι το 2017 ήταν μία χρονιά ορόσημο σηματοδοτώντας την αρχή για την πορεία μεταμόρφωσης.

Η επίδραση της εφαρμογής του IFRS 9 υπολογίζεται στα €35 εκ. και θα απορροφηθεί σταδιακά εντός πενταετίας. Εκτιμάται ότι είναι διαχειρίσιμη και εντός των κεφαλαιακών πλάνων του ομίλου.